Tin Mới Trong Ngày

iphone cũ
Select Menu

Xã hội

Cộng Đồng

Giới Tính-Tâm sự

Văn hóa - Giải trí

Xã hội

HOT

Góc độc giả

» » » » Những tin nhắn tiếng anh hay nhất ngày 20/10


Giang Ngô 15:17 0

Ngày quốc tế phụ nữ sắp đến những món quà những tin nhắn yêu thương sắp được gửi đi đến cho người thân yêu của  bạn. Vậy bạn đã chuẩn bị được quà 20/10 cho bạn gái, quà cho mẹ chưa? Không phải ai cũng có điều kiện để tặng trực tiếp người thân yêu của mình những món quà hay những lời chúc đôi khi vì khoảng cách địa lý vì rất nhiều lý do vậy những tin nhắn chúc  mừng thì sao? Nếu bạn của bạn là một người nước ngoài chẳng hạn hay là một cô gái sính ngoại, cô ấy đang đi du học nước ngoài? Hãy gửi cho cô ấy những lời chúc 20/10 bằng tiếng anh hay nhất nhé. Nào cùng chúng tôi xem những tin nhắn, lời chúc dưới đây nhé.
 
Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh ý nghĩa nhất

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 1

Happy Women’s Day!
Wishing you a day as beautiful as you are!
Dịch:Chúc mừng ngày Phụ nữ! 
Chúc các bạn một ngày đẹp như bạn!

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 2
Wishing you a day filled with goodness and warmth,
Wishing you happiness… today and forever,
Happy Women’s Day!
Dịch:Chúc các bạn một ngày tràn đầy lòng nhân hậu và sự ấm áp,  
hạnh phúc ... Chúc các bạn ngày hôm nay và mãi mãi, 
ngày Phụ nữ hạnh phúc!
 
Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 3
Wishing you a day filled with goodness and warmth,
Wishing you happiness… today and forever
Happy Women’s Day!
Dịch:Chúc các bạn một ngày tràn đầy lòng nhân hậu và sự ấm áp, 
hạnh phúc ... Chúc các bạn ngày hôm nay và mãi mãi, 
ngày Phụ nữ hạnh phúc!

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 4
This Women’s Day resolve to…
Get your choices right!
In a nutshell…
Have a fun-filled and
Enjoyable Women’s Day!
Dịch:Phụ nữ này ngày quyết tâm ... 
Nhận sự lựa chọn của bạn ngay! 
Tóm lại ... 
Có một niềm vui đầy và 
ngày thú vị của phụ nữ!

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 5
Every Home,Every Heart, Every Feeling,
Every Moment Of happiness is incomplete
without u, Only U can complete this world…
Happy Women’s Day
Dịch:Mỗi Gia đình, Mỗi trái tim, Mỗi cảm giác
Mỗi phút của hạnh phúc là không đầy đủ 
mà không có u, Chỉ U có thể hoàn thành thế giới này ... 
Chúc mừng ngày Phụ nữ

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 6
This LIFE has no existence without a strong ally in WOMAN in every stage
of life starting from Motherhood to Wife, Sister &finally a Daughter.
Happy Women’s Day !!
Dịch:CUỘC SỐNG này không có sự tồn tại mà không có một đồng minh mạnh mẽ trong PHỤ NỮ trong mọi giai đoạn của cuộc sống bắt đầu từ mẹ đến vợ, chị và cuối cùng là một con gái. 
Chúc mừng Ngày Phụ nữ !!

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 7
Wish you a very happy (happy) women’s day
Its you who’s making the difference in so many lives….
and I am one of them….Have a wonderful day!
Dịch:Chúc các bạn một ngày rất hạnh phúc (hạnh phúc) của phụ nữ 
của bạn những người đang làm cho sự khác biệt trong cuộc sống ... rất nhiều. 
và tôi là một trong số họ ... .Have một ngày tuyệt vời!

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 8
A beautiful woman must expect to be more accountable for her steps,
than one less attractive.
Dịch:Một người phụ nữ đẹp phải mong đợi để có trách nhiệm hơn cho các bước của cô, 
hơn một kém hấp dẫn.

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 9
She wants a free sky,
Where she can be flying
She don’t ask for the wings,
Just break up her rings
Dịch:
Cô ấy muốn một bầu trời tự do, 
ở đâu cô có thể bay 
Cô không hỏi cho cánh, 
Chỉ cần phá vỡ vòng tròn của mình
1.lời chúc 20-10 tiếng anh 10

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 10
Some IDIOTS say:
“Behind every Successful man
There is a Woman…
“But Nobody know the
Fact: “WOMEN GO ONLY BEHIND SUCCESSFUL MEN…
Dịch:Một số kẻ ngốc nói: 
"Đằng sau mỗi người đàn ông thành công 
có một người phụ nữ ... 
"Nhưng ai biết 
Thực tế: "Phía sau người đàn ông thành công là một người phụ nữ
 
Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh
A very happy women’s day!
Truly proud to be a woman who is a symbol of
GOD’s Shakti, Love, Compassion, Dignity, Strength & so on….
the list of her qualities is endless.
So hats off to all women of the world!
Dịch: Chúc mừng ngày phụ nữ! thực sự tự hào được là một người phụ nữ là biểu tượng của nữ thần Shakti, tình yêu, lòng thương cảm, phẩm hanh, sức mạnh, vv..
Những phẩm chất đó của nữ thần là vô hạn.
Chúc mừng tất cả phụ nữ trên thế giới
 
Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 12
God created Man first… but… he wanted to create something better… Guess what He created woman!
Dịch: Chúa tạo dựng người đàn ông đầu tiên ... nhưng ... ông muốn tạo ra một cái gì đó tốt hơn..Những gì Ông đã tạo ra người phụ nữ!

 Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 13
The willingness to listen,the patience to understand,the strength to support,the heart to care & just to be there….that is the beauty of a lady!Happy Women’s Day!
Wishing you a day that’s just like you…
really special!
Happy Women’s Day 2014!
Dịch: Luôn sẵn sàng lắng nghe, kiên nhẫn để hiểu, sức mạnh để hỗ trợ, trung tâm chăm sóc và chỉ được có ... Vững đó là vẻ đẹp của một phụ nữ 
Chúc các bạn một ngày đó là giống như bạn ... 
Bạn thực sự đặc biệt!
Chúc mừng ngày Phụ nữ năm 2014!

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 14
Across the miles…
comes this wish
from me to say…
You are Special!
Happy Women’s Day
Dịch:Tôi vượt muôn dặm đế nói rằng bạn là một người đặc biệt
Chúc mừng ngày Phụ nữ

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 15
“WOMEN have strengths that amazes man.. she can handle trouble & carry heavy burdens.. she holds happiness, love & opinions..she smiles when filing like screaming..”
Dịch:"Phụ nữ có thế mạnh làm cho người đàn ông ngạc nhiên .. cô có thể xử lý rắc rối và mang gánh nặng .. cô ấy giữ hạnh phúc, tình yêu..Cô ấy mỉm cười khi nộp hồ sơ như la hét .."

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 16
You know why Women start with “W”? B’coz all Questions start with “W”…
Who?
Why?
What?
When?
Which?
Whom?
Where?
&
Finally…Wife… WOW…
Dịch:Bạn có biết tại sao phụ nữ bắt đầu với "W"? Bởi tất cả câu hỏi bắt đầu với "W" 
Ai? 
Tại sao? 
Gì? 
Khi nào? 
Nào? 
Ai? 
Ở đâu? 
Cuối cùng ... Vợ ... WOW ...

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 17
A woman is like a tea bag 
You never know how strong she is until she gets in hot water.Happy Women’s Day
Dịch:
Một người phụ nữ giống như một túi trà 
bạn không bao giờ biết cô ấy là như thế nào mạnh mẽ cho đến khi bạn nhấn chìm cô ấy trong nước nóng.Chúc mừng ngày phụ nữ

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 18
We are cute daughters, we are sweet sisters, we are lovely lovers, we are darling wives, we are adorable mothers, we are source of strength, we are WOMEN! Happy Women’s Day!
Dịch:Chúng tôi là con gái dễ thương, chúng tôi là chị em ngọt ngào, chúng tôi là những người yêu thích đáng yêu, chúng tôi yêu chồn, chúng tôi là các bà mẹ đáng yêu, chúng tôi nguồn sức mạnh, chúng tôi PHỤ NỮ!Chúc mừng Ngày của phụ nữ!
  
Lời chúc tiếng anh 20/10 ý nghĩa
Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 19
You can do almost anything you put your mind to …
You can swim the deepest ocean and climb the highest peak …
Be a doctor or fly a plane
You can face adversity and still walk tall.
You are strong, beautiful, compassionate and much more than words could ever say!
Today is yours, and so is ever other day…
Happy Women’s Day!
Dịch: Bạn có thể làm hầu như bất cứ điều gì bạn đặt tâm trí của bạn ... 
Bạn có thể bơi đại dương sâu nhất và leo lên đỉnh cao nhất ... 
Hãy là một bác sĩ hay một chiếc máy bay 
Bạn có thể phải đối mặt với nghịch cảnh và vẫn đứng thẳng. 
Bạn đang mạnh mẽ, xinh đẹp, từ bi và nhiều hơn từ bao giờ có thể nói! 
Hôm nay là của bạn, và do đó là từng ngày khác ... 
Chúc mừng ngày Phụ nữ!

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 19
For Women:To be happy with a man
you must understand him a lot and love him a little.
For Man:To be happy with a woman
you must love her a lot and not try to understand her at all.
Dịch:Đối với phụ nữ: Để được hạnh phúc với một người đàn ông bạn phải hiểu anh ấy rất nhiều và yêu anh ấy một chút. 
Đối với Man: Để được hạnh phúc với một người phụ nữ, bạn phải yêu cô ấy rất nhiều và không cố gắng hiểu cô ấy.

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 20
Behind every successful man
is a woman who is getting ahead of him!
Three cheers to the woman of tomorrow!
Happy Woman’s Day!
Dịch: Đằng sau mỗi người đàn ông thành công 
là một người phụ nữ là nhận được phía trước! 
Ba cổ vũ cho người phụ nữ của ngày mai! 
Chúc mừng ngày Phụ nữ!

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 21
IF fate favors you one day
& you are asked what you want to be,
don’t wish to be someone else….
because you are wonderful the way you are!
cheers to Womanhood!
Happy Women’s Day!
Dịch:Nếu phận ủng hộ bạn một ngày 
và bạn được yêu cầu những gì bạn muốn, 
không muốn được người khác .... 
bởi vì bạn là tuyệt vời theo cách bạn đang có! 
cổ vũ cho phái nữ! 
Chúc mừng Ngày của phụ nữ!
tin nhắn 20-10 ý nghĩa

Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 22
Talented, Ambitious, Vibrant, (angel)
your enthusiasm in all your endeavors
inspires me! (bow) On Woman’s Day…
I wish success be with you always!
Dịch:Tài năng, đầy tham vọng, Vibrant, (thiên thần) 
nhiệt tình của bạn trong tất cả các nỗ lực của bạn 
truyền cảm hứng cho tôi! (Cúi đầu) Vào ngày Phụ nữ ... 
Tôi muốn thành công được với bạn luôn!
 
Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 23
A beautiful woman draws strength from troubles, smiles during distress and grows stronger with prayers & hope. Send this to a beautiful woman. I just did! Wishing you a very happy woman’s day!
Dịch:Một người phụ nữ xinh đẹp thu hút sức mạnh từ những rắc rối, mỉm cười trong đau khổ và phát triển mạnh mẽ hơn với những lời cầu nguyện và hy vọng. Gửi tin này cho một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi chỉ cần làm! Chúc các bạn ngày một người phụ nữ rất hạnh phúc của!
 
 Lời chúc 20/10 bằng tiếng anh 24
The history of all times,
and of today especially,
teaches that .. .
women will be forgotten
if they forget to think about themselves.
Dịch:Lịch sử của mọi thời đại, 
và đặc biệt là của ngày hôm nay, 
dạy rằng ... 
phụ nữ sẽ bị lãng quên 
nếu họ quên để suy nghĩ về bản thân mình.
Hãy chọn những tin nhắn thật ý nghĩa nhất nhân ngày 20/10 này cho một nửa thế giới nhé
Xem những món quà ý nghĩa cho mẹ: donghohoangkim.vn/mua-qua-cho-me-20-10.html
 

«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào

Leave a Reply

Nhà tài trợ

iphone cũ